รัฐมนตรีเยี่ยม กภว.
Sep 26–Oct 21, 2020
ไกรภักดี วิทยาคม (Owner)
สาวิตรี นามวงศ์