64-07-08-ศูนย์ทดสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร
Jul 7–8
งานICT เลยอนุกูลวิทยา (Owner)
นิติธร ธรรมทา
เลยอนุกูล 04 นศท.หญิง ธัญยพร สารปา
ณัฐอร สุวรรณสิงห์
อนุชา อินสา
คนธ์พงษ์ หลักทอง
ล.อ.ว. 10 นศท. นนทวัฒน์ มณุโชติ
สัก ทอง
ล.อ.ว. 03.นศท. ชัยวัฒน์ ผลผดุง