กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาษาฬหบูชา วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
Jul 14, 2019
นายศุภกฤต จันทรา (Owner)
Rattana Rattanametanan
วุฒิพล คำตั่งหน้า
อริสา ศรีพรม