Alex Fansub (Owner)
Bùi Nhật
Amisha India
khánh dương nguyễn
Anh Tăng
Minh Châu