21 พ.ย. 2562 การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน นางสาวกนกวรรณ์ บุญพันธ์ นักเรียนช้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผู้เข้ารับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์
Nov 22, 2019
นิพนธ์ จันทร์แดง (Owner)
Binhf Đinh