Đào tạo giảng viên nguồn (TOT) về Đánh giá tác động xã hội (Hà Nội, tháng 10/2019)
Oct 24, 2019–Feb 19, 2020
InNET MONRE (Owner)
Lam Nguyen