กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงาน (ออนไลน์) โครงการค่ายสานฝันสู่นวัตกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมระดับโลกครั้งที่ 1 ( AMI Hackathon Online Camp : AHOC #1 ) จัดโดย วิทยาลัยนวัตกรรมขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวนทั้งหมด 4 ทีม และสามารถเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายได้ถึง 2 ทีม ได้นำเสนอผลงานด้วยวาจากับคณะกรรมการ ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านการพัฒนา Ai เพื่อใช้งานในภาคอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม Cira Core มีทัศนคติที่ดีทางด้านงานวิศวกรรมและเป็นการสะสมคะแนนของนักเรียนในรอบ Portfolio เพื่อยื่นเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ของถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อีกด้วย วันที่ 4 และ 10 ธันวาคม 2564
Dec 14, 2021
lasalle school (Owner)
Poj
Sureeporn Wangkran
ฉัตรตริน พลอยเจริญ
กิตติ์นภัส แก้วพินิจ
Mew mew
ณัฐฐา เพชรนวลน้อย