กลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลาซาล เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ นักเรียนเรื่อง “ขนมโบราณ (ขนมลืมกลืน)” โดยคุณกุลธิดา คลังนิรัน ณ สนามบาส มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่่ 4/4 และ 4/5 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 107 คน วันที่ 8 ธันวาคม 2563
Dec 7, 2020
lasalle school (Owner)
เพียงดาว กุลระวงค์
ฉัตรตริน พลอยเจริญ