ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 19-22 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ เสนานุช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่าย ด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียนครั้งที่ 8 ( 8 th ASEAN Social Work Consortium Conference -ASWC) ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2562 ณ เมืองปุตาจายา สหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีเพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานภาคีเครือข่ายสังคมสงเคราะห์อาเซียนปี พ.ศ.2559-2563 และภายหลังจากนั้น (ASWC Work Plan 2016-2020 and Beyond) การประชุมครั้งนี้มีเข้าร่วมการประชุมประมาณ 70 คน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานรัฐบาลด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ และผู้สังเกตการณ์ จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน บวกสามได้แก่ผู้แทนจากประเทศจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และผู้แทนสำนักงานเลขาธิการอาเซียน การประชุมครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ เสนานุช ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนประเทศไทยในการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า (Country Report) ดังกล่าว นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมของภูมิภาคอาเซียนในระยะต่อไป
Nov 11, 2019
 · 
Shared
คณะสังคมสงเคราะห์ ม.ธรรมศาสตร์ (Owner)