Induction cum Orientation programme of M.Ed. session 2019-21
Sep 19, 2019
DOE PATUNIV (Owner)
Prabhakar Kumar
01 Divya Sharma (Roll no 01)
KUMAR
27-Sweta Kumari
ashwinee kumar
Khushboo Kumari - 37
Utkarsh classes
Bibha K
Vivek Valiya