1961 год. Комета МГ-201.
Mar 27, 2018
Vladimir Olkinitskiy (Owner)
Yevhen Vazhynskyi (Jake)