พิธีรับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ที่จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย จาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑
Mar 2, 2019
ณัชชา ทีนา (Owner)
Asok Jaitip