December 16, 2017

December 16, 2017
Huynh đoàn Đa Minh Giáo xứ Phước An, Gp. Nha Trang mừng lễ Bổn mạng