ภาพบรรยากาศพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ณ อาคาร โดมอเนกประสงค์ วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565
Mar 1
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
41.นางสาววณิชญา คูณทาการ
พิมพ์วรรณ สุดสวาสดิ์
Palika Nhongluang
รอยพิมพ์ สัณฑมาศ
NUT Smk.
นนส.พรมกรณ์ เภาแก้ว
พลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ
Pachira Boon