25660608 นิเทศติดตามหนเหนือ ภาค ๗ ณ วัดดอยสัพพัญญู อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
Jun 8
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย (Owner)
วิไลลักษณ์ อินต๊ะวงค์
TheAingaon
Liverpool LFC
บุญเกตุ มาเมือง
ภาณุวัฒน์ ทรัพย์ผดุงโชค
Chang Keang