การประชุมเสวนาทิศทางและบทบาทอาชีวศึกษาเกษตรต่อการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านเกษตรตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วันที่ 5 สิงหาคม 2562
Aug 4–5, 2019
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Owner)
NARONGCHAI Charoenruchisap