นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปี 4 (4th MCU Contest) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 รอบคัดเลือกระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 8 (เลย, หนองคาย, หนองบัวลําภู, สกลนคร, อุดรธานี, บึงกาฬ, ) วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย ตําบลศรีสองรัก อําเภอเมือง จังหวัดเลย
Aug 5, 2019
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)