กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม และบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมืองตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10
Sep 2–3, 2020
พิทยา แม่นทรง (Owner)
บัณฑิตา จินดารักษ์