Self Governing Day -X Students enact as Teachers on the eve of Children's Day -14th Nov 2017
Nov 13–14, 2017
Narayana PullaReddy (Owner)
Nani Nasam
k praveen goud
Mamilla Shiva
Sanjeev Raj
hanmanthreddy Hanmanthreddy
vaishnavi reddy
Dayakar Sharma