โรงเรียนพิมายวิทยา รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ ๑๖ -๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒:ขอขอบคุณรูปภาพจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯทั้ง ๘ กลุ่มสาระฯและกลุ่มงานฯโรงเรียนพิมายวิทยา
Dec 15–18, 2019
นายวสันต์ ปรางค์ชมภู (Owner)
Po Nikom
Kamonpat Dongphimai