เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2562
Feb 4–6
โรงเรียน หัวไทรบํารุงราษฎร์ (Owner)
อภัสตรี บุญจันทร์
กฤษณา สุมนัสพงศ์