เข้าค่ายพักแรม 19-21 ก.พ. 63
Aug 5, 2020
โรงเรียน ท่าข้ามวิทยาคาร (Owner)
สมชาย ขวัญมนิจ