ค่าย “วัยใส หัวใจ ใฝ่ดี” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
Aug 21 – 22
โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ซ.จันทน์ 27 (Owner)
ปฐมชัย เดชาวงษ์ไพโรจน์