MBA Award Ceremony
Sep 10–11, 2019
sdmcet webmaster (Owner)
kavya shree m.k.
Vinutha Hasabi
Anand Anand
Deepak Patil
Aditi s
Lakshmish Hegde
ramya kulkarni
Dr. Prakash H.S.