การติดตามตรวจเยี่ยม โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย (กพฐ.สัญจร) จังหวัดเลยนักเรียนทุน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคาร 25 ปีเลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย
Jan 3, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
tanyarat panirum