Montar Domecki (Owner)
Raul Anthony
Hugo Zamora
Trey Hamilton
Abdu Obeid