โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์กับเยาวชนวัยใสในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร / และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรมที่ 2 ประกวดกิจกรรมการป้องกันเอดส์ในโรงเรียน ระยะที่ 3 พิธีมอบรางวัลและโล่รางวัลแก่ครู / นักเรียน วันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
Mar 2–31
ครูชานนท์ จิระประยูร (Owner)
ว า ฬ