ฝึกปฎิบัติวิชาทหาร ศูนย์ฝึกที่ 4
Nov 19–21
เจษฎาภรณ์ มะลิหอม (Owner)
อนันตชัย บุญเสริม
อนุรักษ์ มูลทอง
ฐิติพร วงษ์ดี
Thanapon Wisetthaisong
พีรพล บุญภา
sam kung
jessada pop
ยศภัทร์ คุชิตา