Legio Mariae Phát Diệm tổng hội thường niên mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
Dec 8, 2019
Diocese Phatdiem (Owner)
Hoan-ThuHang Doan