Scholar Badge Assembly Class 12
Sep 12, 2017
DpsRuby Park (DPS Ruby Park Kolkata) (Owner)
Sabuj Jana
Suvrajit Ghosh
Rahul Bageria
Mausumi Rudra
Anjishnu Mukherjee
BK Shouharda
Mukund Supertrron
Chandranibh Brahma