โครงการ "ระดมทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.เลย เขต 1 วันที่ 30 กันยายน 2564 ( ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต 1 )(เพิ่มเติม)
Sep 29–30
นางณัชชา ทีนา (Owner)
Rujirada Promkhot
Pataranan Ingpoo
วัฒนาพร แพงศรี
สุพรรณี กุลภา
ขนิษฐา คับเพียง
ประไพรวรรณ ออมกลิ่น
Siri khanasiriwonk
สุจิน มีชัย