อบรม STEM ม.ต้น 60
Feb 3–9, 2018
ศูนย์สะต็มศึกษา จังหวัดแพร่ (Owner)
ชิตชัย โพธิ์ประภา
ชิตชัย โพธิ์ประภา