ภาพที่ 5 ภาพกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Feb 28–Mar 31
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ (Owner)
นางสาวรุ่งทิวา ทองยุ้น