พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
Apr 8–9
นายจักรกฤษ คุนมี (Owner)
Suthaida Churat
Zaw So
ลัทธพล บุญมาศ
Pattra P
นิภาวรรณ์ วิรุณพันธ์
พลอยไพลิน บุระวงค์
Wipalak Buakhiaw
นฤมล ทากุ