ภาพที่ 6 ภาพกิจกรรมในโครงการ 1 เดือน 1 กลุ่มสาระฯ พัฒนาทักษะ สู่ความเป็นเลิศ
Jan 31, 2019–Apr 1, 2021
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ (Owner)
นางสาวรุ่งทิวา ทองยุ้น