พิธีประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (27-1-2563)
Jan 27
มานัสวี ด้วงไพรี (Owner)
Piou Maepom
Onuma Thongpha
นวพล อมรกิจดํารง