นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สายพณิชยกรรมและ สายช่างอุตสาหกรรม เข้าโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ 2 วันที่ 30 พย.-1 ธค. 62 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายพนิดาลูกเสือไทย จ.สุพรรณบุรี
Nov 29–Dec 1, 2019
Photo By ATCC (Owner)
Miss Evelyn Chong
นายวรวัฒน์ เพ็งบุญ
นายนวดล กระแสศัพย์
อรพินธุ์ นวลงาม
suntaree a
ÄN ÄENG
Chalisa Haemsanthia
Mt Phone