Convocation Photos 31st August 2019
Aug 30–31, 2019
WIRC ICAI (Owner)
Hemal Shah
Priyank Sampat
Shobhana Garg
Dalzin Madan
SANDEEP DUBEY
CA N Venkata Sai Ch
Pratiksha Kumar
Surbhi Singh
Bharani Velli Maaligai