ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567 วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
May 13
นายวิศวะ ประสานวงศ์ (Owner)
ศิริเพ็ญ อนันทวรรณ
ปนิดา ปั้นทอง
CK _S
นางสาวจุฑามาศ จันนาวัน
วิจักษณ์ โชคทรัพย์
Neo Anderson
นางสาวภัทราวรรณ อุทธสิงห์
นางสาวกฤษณา ยุวะบุตร