HH Acharya Mahashraman blessing JVB London Delegation (Sept/Oct 2017)
Sep 29–Oct 7, 2017
Jain Vishva Bharati London (Owner)
Victoria Associates
Dr Manoj Malu
Hasu. J. Vora
Samani Pratibha Pragya
Bejal Nanubhai Mehta
Hina-Satish Vora
Amit Baid
Arti Jain