2019–07-23 KHPPAC kỳ 31 tại Dinant - ngày Khai giảng
Jul 23, 2019
tri Evry (Owner)
Long An Van
Quảng Tú - Dung
Sensei Firex
Phương Biên
Lien Tran
Minh Trường