Children's camp 2022
May 14โ€‰โ€“โ€‰16, 2022
Brahmakumaris ngp (Owner)
Shivlal Kawale
bk sangam werulkar
B. K. Ramachandra, Nagpur.
bk. Nilesh
Bharat Kawale
Bk Rajesh Rajrishi Rajrishi
Pranoti Nandanwar
Angel Bk
Lakhi Kumari