Plener malarski
Oct 7–16
spchechlo 2 (Owner)
Katarzyna Lipok