20181114ลดเวลาเรียน
Nov 14–Dec 23, 2018
Chanyoot Meepoh (Owner)
แสงดาว ธรรมมา