110760การอบรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติระดับกองทัพบก เพื่อปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ตระหนัก และระลึกถึงความเสียสละของบรรพชนในอดีต กระตุ้นให้เกิดความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจและความรัก ความสามัคคีของประชาชนในชาติ และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการอบรมครั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร คณะครูและพนักงาน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ เข้าร่วมอบรมจำนวน 1,250 คน ขอขอบคุณ พลตรี บุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 พันเอกสุรจิต สุขีเมฆ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 พันเอกพงษ์ยุทธ งามเกษม ผู้บังคับการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 ชุดวิทยากรรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินของกองทัพภาคที่ 3 ทีม A และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ทำให้การอบรมในครั้งนี้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
Jul 10–11, 2017
lasallechotiravi nakhonsawan School (Owner)
ผักคะน้า หมูกรอบ
SKINNYBOYZ officials (ริว)
Album is empty
Add photos