63-02-16 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การเพาะเชื้อเห็ดเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน,สูตรการผสมอาหารเลี้ยงสัตว์เพื่อลดต้นทุน” อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
Jun 14, 2020
 · 
Shared
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Owner)