2023-02-04-Thánh lễ Mừng Năm Thánh 2023 tại Tutra
Feb 3 – 6
Hội dòng Đa Minh Rosa Lima (Owner)
Terêsa Mỹ
Thư Ký Các cộng đoàn
Ngoc Nguyen Thi Bich
Cẩm Vân Anna
duyen tham
Phan Hien
Anh khoa Nguyen