20230725 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ม.1
Jul 24
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล (Owner)
Yupin Sarakhong
ครูพรพิรุณ สีนอเนตร