Lớp bồi dưỡng kỹ năng trình bày, thảo luận, tổ chức hội thảo (Hà Nội, tháng 7/2019)
Jul 26, 2019–Feb 19, 2020
InNET MONRE (Owner)
AT Nguyễn