♻️เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลพระซอง จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบพระซองเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 โดยมีพันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ/ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นกรรมการ และนายสรวิชญ์ ปัทวงค์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเป็นกรรมการ/เลขานุการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Jul 6
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)